Reserveer

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verhuur van appartementen bij Joah Inn.

1. TOEPASSING

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle appartementen, die worden verhuurd door Joah Inn.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip 'huurder' verstaan: de persoon die met Joah Inn een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigenvoorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Joah Inn wijst alle Algemene Voorwaarden waar naar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.


2. RESERVERINGEN

2.1 Joah Inn neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.3 Indien Joah Inn uw reservering in behandeling neemt, zendt Joah Inn u een schriftelijke bevestiging tevens factuur binnen 48 uur na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Joah Inn.

2.4 Bent u binnen 72 uur na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.5. Tussen U en Joah Inn komt een overeenkomst tot stand waarbij Joah Inn de accommodatie aan u verhuurt.

2.6. Tussen u en Joah Inn komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Joah Inn de schriftelijke bevestiging van uw reservering tevens factuur aan u heeft verzonden.


3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Joah Inn niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Joah Inn om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Joah Inn uw wijzigingen accepteert, kan Joah Inn u wijzigingskosten in rekening brengen.


4. IN-DE-PLAATSSTELLING

4.1 Het is de huurder niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Joah Inn.


5. PRIJZEN

5.1 U bent aan Joah Inn verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. Indien de kosten van Joah Inn (personeel, energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft Joah Inn het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan u in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en zal u het recht hebben de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren).

5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Joah Inn is verzonden.


6. BETALINGEN

6.1 Huursommen tot €300,00 dient u onmiddellijk geheel te voldoen bij reservering. Ingeval de huursommen meer dan €300,00 bedragen, dient u een aanbetaling van 30% te doen met een minimum van €300,00 - vermeerderd met de administratiekosten. Betaling van voorgenoemde bedragen dienen te geschieden binnen 3 dagen na datum van de bevestiging/tevens factuur van de reservering van Joah Inn.

6.2 Het restant bedrag van de huursom dient te zijn ontvangen door Joah Inn uiterlijk 30 dagen voor de dag van aanvang van het verblijf in Joah Inn als vermeld in de bevestiging van de reservering.

6.3 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Joah Inn u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 3 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Joah Inn zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 3 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Joah Inn als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Joah Inn in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Joah Inn heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 12 van toepassing.

6.4 Joah Inn heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.


7. AANKOMST EN VERTREK

7.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 12.00 uur verlaten te zijn.

7.2 Indien u de overeenkomst met Joah Inn voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Joah Inn daarmee akkoord gaat, is Joah Inn steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.

7.3 Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beeindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.


8. REGLEMENTEN

8.1 Men is verplicht zich bij de 'check-in' te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan of mag Joah Inn de gasten niet onderbrengen.

8.2 Elk appartement mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat in de brochure voor het desbetreffende appartement staat vermeld.

8.3 Joah Inn behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet van het complex. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan het appartement werkzaamheden worden uitgevoerd.

8.4 De huurder dient het appartement bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen).

8.5 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Joah Inn het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het complex te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.


9. HUISDIEREN

Huisdieren zijn op het complex en in de appartementen niet toegestaan.


10. BREUK, VERMISSING

10.1 De huurder, genoemd op de bevestiging van de reservering, is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om het gehuurde appartement, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beinvloed.

10.2 Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of appartement. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Joah Inn en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.


11. BORGSOM

11.1 Joah Inn kan van u bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen ten bedrage van €200,- per appartement . In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan, is Joah Inn gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van het appartement te ontzeggen.

11.2 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, is Joah Inn bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

11.3 De borgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening daaruit van vorderingen van Joah Inn op de huurder en/of gebruikers, wordt gerestitueerd indien u de accommodatie naar behoren achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.


12. ANNULERINGSKOSTEN

12.1 In het geval de reservering wordt geannuleerd kan door Joah Inn annuleringskosten in rekening gebracht worden. De geldende annuleringscondities worden op de aanvraag van de reservering en tevens op de factuur vermeld.


13. OVERMACHT EN WIJZIGING

13.1 In het geval Joah Inn (tijdelijk) niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 3 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere perriode etc.).

13.2 Overmacht aan de zijde van Joah Inn bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Joah Inn, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

13.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Joah Inn het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Joah Inn zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.


14. OPZEGGING

14.1 Joah Inn heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.


15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1 Joah Inn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit kluisjes), verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van het verblijf in het appartement, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Joah Inn of (één van) haar werknemer.

15.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Joah Inn is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.

15.3 Joah Inn is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

15.4 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde appartement en/of andere eigendommen van Joah Inn ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op het complex bevinden.

15.5 U vrijwaart Joah Inn voor alle aanspraken terzake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het complex bevinden.

15.6 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van het appartement worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.


16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op de overeenkomst tussen u en Joah Inn is uitsluitend Surinaams recht van toepassing.


17. REISDOCUMENTEN

17.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Joah Inn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.


18. ALGEMEEN

18.1 Kennelijke druk- en zetfouten binden Joah Inn niet.